Cleanguide.com Cleanguide.com

Cleanguide.com

Cleanguide.com
바닥청소장비
바닥세정광택기
진공청소기
고압세척장비
카페트청소기
세제
용품
none
회사소개
제품문의

크린가이드

hitman

 

청소기에도 "名品"이 있다!

 

바닥 세정. 광택기floor scrubbing & polisher

바닥 세정기

수동 바닥세정기

 

 

CG 보급형

더블 브러쉬

 

 

오수흡입기

 

 

 

22T

44T

 

 

자동 바닥세정/흡입기

 

BA531

 

xp(입식)

 

바닥 광택기

고속 왁스 광택기

 

 

 

20HS2000

 

 

 

 

 

UHB 51-1500

UHR 70-1700

 

 

대리석 연마 광택기

대리석 연마

(크리스탈리제이션)

   

 

CG 연마기

   

 

ETC

바닥건조기

       

AQUA-DRI

       

세제 및 패드류

 

 

세제류

UHS 패드

BONNET(용품류)

 

 

신주/ 계단 청소기

   

 

신주청소기

CG10

   

 

 

 


HOME  |  NEWS  |  부품 및 악세서리  |  기술자료   |  제품선택 솔루션  |  FAQs  |  Site Map
딜러  |  제품 창고Contact  |  Special Offers  |  납품 현장

© 2000. All information on this site is the copyright of Cleanguide.com

서울 강남 개포로 623  크린가이드 / TEL: 070 - 4642 - 7362   / MAIL TO : kotrad@yahoo.com